Algemene voorwaarden 

Absolvo Administration & Automatisation B.V.

Artikel 1.  Partijen

1. Absolvo Administration & Automatisation B.V.: besloten vennootschap geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67158900, gevestigd te Arnhem aan de Apeldoornseweg 124 (6814 BP), gebruiker van deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Absolvo”.

Verdere gegevens van Absolvo :

Website: www.absolvo.nl

Email: info@absolvo.nl

Telefoonnummer: +31 (0)26 351 0442

Btw-identificatienummer: NL856854542B01

2. Opdrachtgever: de (potentiële) Opdrachtgever van aangeboden (goederen en) diensten van Absolvo.

 

Artikel 2.  Toepasselijkheid

1. Absolvo verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op ieder aanbod en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige overeenkomsten tussen partijen gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.

4. Derden die door Absolvo bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 

Artikel 3.  Aanbod, account en overeenkomst

1. Ieder aanbod, in de vorm van een offerte of anderszins, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk door Absolvo is aangegeven.

2. De prijzen zoals vermeld in de offerte of in een andere vorm van een aanbod zijn - tenzij anders vermeld - in Euro, exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige prijsverhogende factoren.

3. Alle opgaven van Absolvo van de omvang en specificaties van te leveren diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Absolvo.

4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Absolvo. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.

5. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Absolvo een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Absolvo, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering van de overeenkomst.

6. Alle jaarprijzen zullen elk jaar conform de prijsindex consumentenprijzen verhoogd worden.

 

Artikel 4.  Uitvoering door Absolvo

1. Absolvo behartigt de belangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Absolvo zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van Absolvo worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Absolvo schriftelijke uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

2. Absolvo zal de opdracht binnen de aangegeven/geschatte termijn trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever Absolvo steeds eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, voordat aanspraak kan worden gemaakt op enige remedie.

3. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht. Meerwerk als gevolg van verzoeken van Opdrachtgever worden aanvullend bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Het staat Absolvo vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

5. Absolvo blijft eigenaar van alle geleverde materialen totdat Opdrachtgever aan al haar verplichtingen richting Absolvo heeft voldaan. Hieronder wordt niet enkel de hoofdsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.

6. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van Absolvo de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.

 

Artikel 5.  Verbintenissen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt Absolvo in de gelegenheid de opdracht te verrichten en verplicht zich de benodigde medewerking voor de uitvoering van de overeenkomst door Absolvo te verlenen.

2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Absolvo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Absolvo worden verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de verantwoordelijkheid voor de juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud daarvan, ongeacht de wijze waarop Opdrachtgever deze gegevens aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Absolvo zijn verstrekt, heeft Absolvo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en vrij is van virussen of andere schadelijke inhoud voor de computersystemen en computerprogramma’s van Absolvo.

 

Artikel 6.  Prijzen, betaling en opschorting.

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen alle bedragen, tarieven en prijzen redelijk en billijk.

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Absolvo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven tarief.

3. Tenzij anders is overeengekomen dient Opdrachtgever de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan.

4. Indien betaling op factuur geschiedt, dient betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door middel van girale overboeking te zijn voldaan.

5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Absolvo terstond gerechtigd om Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,-.

6. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Absolvo is het Opdrachtgever niet toegestaan om betalingsverplichtingen te verrekenen, op te schorten of daarop bedragen in te houden.

7. Absolvo heeft het recht de boekhouding(software) (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zo lang Opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Absolvo niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 7.  Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

1. De toepassing van artikel 7:408 BW is uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.

2. Overeenkomsten die zijn aangegaan voor bepaalde tijd of voor de tijd die noodzakelijk is voor de voltooiing van de opdracht, kunnen, behoudens indien in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, tussentijds niet worden opgezegd.

3. Duurovereenkomsten, die niet door volbrenging van de opdracht eindigen, worden aangegaan voor een jaar, behoudens andersluidende afspraken in de hoofdovereenkomst. Duurovereenkomst worden telkens stilzwijgend met eenzelfde duur verlengd. Duurovereenkomsten zijn slechts tegen het einde van de een looptijd opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

4. Absolvo heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding, te ontbinden indien:

a) Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Absolvo ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b) Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.

c) Er op een aan Opdrachtgever toekomend recht beslag wordt gelegd.

5. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Absolvo verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

6. In het geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst op vordering van Opdrachtgever, is Absolvo gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan (inclusief de kosten van ingeschakelde derden) alsmede tot een vergoeding van 50% van het resterende deel van het honorarium, dat Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtgever aan een derde extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 8.  Garantie en aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 dagen te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan hetgeen op basis van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, en derhalve sprake is van een gebrek, dient Opdrachtgever binnen 1 maand na ontdekking of nadat zij het naar redelijkheid had behoren te ontdekken Absolvo hieromtrent te informeren.

2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Absolvo het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen, het geleverde vervangen of alsnog correct nakomen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven drie remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan Opdrachtgever is toe te rekenen of Opdrachtgever Absolvo omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, Opdrachtgever de afronding van een fase heeft bevestigd of Opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase, vervalt ieder recht op een remedie zoals herstel, vervanging, nakoming of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout aan Absolvo is toe te rekenen ligt bij Opdrachtgever.

4. Absolvo is gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

6. Opdrachtgever heeft nooit recht op een remedie indien Opdrachtgever onjuist of onzorgvuldig gebruik van de door Absolvo gegeven adviezen valt te verwijten of in het geval Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Absolvo , eigenhandig wijzigingen in het door Absolvo geleverde aanbrengt of doet aanbrengen.

7. Mocht Absolvo onverhoopt jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Absolvo gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft of, indien de verzekeraar niet tot uitkering zou overgaan, tot het bedrag van het honorarium dat Absolvo voor de werkzaamheden waaruit de schade is ontstaan, heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

8. Absolvo is niet aansprakelijk voor gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld evenmin voor zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

9. Opdrachtgever vrijwaart Absolvo voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade (van derden) doordat Absolvo heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.

10. Opdrachtgever vrijwaart Absolvo voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Absolvo toerekenbaar is. Indien Absolvo uit dien hoofde door derden wordt aangesproken, is Opdrachtgever gehouden Absolvo zowel in als  buiten rechte bij te staan en onverwijld alles te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

11. Absolvo is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van hulppersonen, die door Opdrachtgever dan wel Absolvo zijn ingeschakeld.

12. Absolvo is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Absolvo aan de voor haar geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

13. Absolvo is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van Opdrachtgever op basis van adviezen van Absolvo. Behoudens schriftelijke toestemming van Absolvo is Opdrachtgever niet gerechtigd om op enige wijze de inhoud van adviezen bekend te maken aan derden, zij is derhalve volledig aansprakelijk ten aanzien van derden aan wie zij deze adviezen bekendmaakt.

14. Art. 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

15. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Absolvo tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 

Artikel 9.  Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Absolvo geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen waaronder maatregelen ter voorkoming of bestrijding van rampen en pandemieën.

2. Gedurende een overmachtssituatie worden verplichtingen van Absolvo opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het voor Absolvo onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Absolvo bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor een verplichting tot vergoeding van schade ontstaat.

3. Indien Absolvo bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 

Artikel 10.  Geheimhouding, privacy en intellectueel eigendom

1. Beide partijen verplichten zich vertrouwelijke informatie die zij door de opdracht hebben verkregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (aard van de) informatie. De onderscheiden kennis van Absolvo , waaronder methodiek, resultaten en benchmarkgegevens in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door Opdrachtgever geheim gehouden dienen te worden. Absolvo is uitdrukkelijk bevoegd de hier bedoelde vertrouwelijke gegevens en bescheiden te gebruiken ter onderbouwing van haar stellingen in een (tucht)rechtelijke procedure.

2. Absolvo kan alle ontwikkelde adviezen, al dan niet geanonimiseerd, gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden.

3. Absolvo behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Absolvo heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Absolvo te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Absolvo openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

5. Opdrachtgever is ermee bekend dat Absolvo op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever te doen of verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten. Absolvo kan in voorkomende gevallen van Opdrachtgever verlangen alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan haar ter beschikking te stellen. Absolvo is, totdat bedoelde bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

 

Artikel 11.  Verwerking van persoonsgegevens

1. Hetgeen in dit artikel bepaald, geldt uitsluitend indien tussen partijen geen afzonderlijke verwerkingsovereenkomst is gesloten.

2. Absolvo verwerkt persoonsgegevens behorende bij aan Opdrachtgever verbonden personen uitsluitend in opdracht van Opdrachtgever. Opdrachtgever is ten aanzien van de door Absolvo verwerkte persoonsgegevens verwerkingsverantwoordelijke, als bedoeld in de algemene verordening gegevensverwerking, en als zodanig verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens door Absolvo, waaronder de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens.

3. De door Absolvo verwerkte persoonsgegevens worden uitsluitend aangewend voor de uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht en kunnen in dat kader ter beschikking worden gesteld aan derden.

4. Opdrachtgever is bevoegd maximaal eens per jaar een audit te laten uitvoeren op de verwerking van de persoonsgegevens door Absolvo indien gerechtvaardigde vragen aangaande de verwerking van de persoonsgegevens door Absolvo niet door andere bronnen, waaronder de resultaten van eerdere audits, kunnen worden beantwoord.

 

Artikel 12.  Overname en inlenen

1. Het is Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot één jaar na beëindiging daarvan niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Absolvo direct of indirect aan Absolvo verbonden personen, anders dan ten behoeve van de aan Absolvo verleende opdracht, te benaderen voor het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten die vergelijkbaar zijn aan de door Absolvo aangeboden dienstverlening.

2. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding en € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt.

 

Artikel 13.  Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Absolvo is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Absolvo.

2. Overeenkomsten overige rechtsverhoudingen tussen partijen wordt beheerst door het Nederlands recht.

3. De Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem is exclusief bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.